Начало | За Нас | Контакти

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Помощни средства-медицински условия-целева помощ

Обратно към „Информация“

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които лицата с увреждания ползват целева помощ

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
11. Патерици, бастуни, ходилки и прохо­дилки. Бели и сен­зорни бастуни за слепи лица По медицински индикации, удо­стоверяващи постоянната нужда от тях. При зрителна острота за двете очи под 0,04 след корекция. При увреда на долни крайници, при която самостоятелното придвижване е затруднено. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години В медицинския протокол на специализираната ЛКК по профила на заболяването, в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се посочва препоръчителен срок за необходимостта от помощното средство, ако се прецени, че този срок е по-кратък от предвидения експлоатационен срок

 

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
11.1 Патерици
11.1.1 канадки брой 14.00 лв.
11.1.2 подмишечни брой 11.00 лв.
11.2. Бастуни
11.2.1. регулируем брой 11.00 лв.
11.2.2. нерегулируем брой 8.00 лв.
11.2.3. ортопедичен брой 11.00 лв.
11.2.4. регулируем триопорен брой 36.00 лв.
11.2.5. регулируем четириопорен брой 48.00 лв.
11.3. Бели и сензорни бастуни за незрящи хора брой 22.00 лв.
11.4. Ходилки (проходилки) брой 72.00 лв.

 

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
12.

 

Инвалидни

колички:

а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

 

 

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно

 

 

 

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. Не се отпуска едно- временно с инвалидните колички по букви „б“, „в“ и „г“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

б) акумулаторни колички Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а”, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години. Не се отпуска едно- временно с инвалидните колички по букви „а“, „в“ и „г“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

в)  детска рингова инвалидна количка (отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на  инвалидната количка по
буква „а“)
Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при  които самостоятелното придвижване е невъзможно. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

 

Не се отпуска едно-

временно с  изброените в колона 2 инвалидни колички по букви „а“, „б“ и „г“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

г) детски инвалидни колички

(отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на  инвалидната количка по
буква „а“)

Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „в”. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви „а“, „б“ и „в“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
12.1 Рингови инвалидни колички брой 350.00 лв.
12.2  Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностронно задвижвене, с регулиращ се гръб и/или др. брой 486.00 лв.
12.3 Акумулаторни колички – производство от страни членки на ЕС брой 3019.00 лв.
12.4 Комплект акумулаторни батерии брой 280.00 лв.
12.5 Детска рингова инвалидна количка брой 800.00 лв.
12.6 Детска инвалидна количка брой 800.00 лв.
12.7 Основен ремонт на инвалидна количка По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер на целевата помощ на количката до изтичане на експлоатационния срок
12.8 Комплект гуми и лагери По фактура

 

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
13. Комбиниран стол  за тоалет и баня Частична (пълна) парализа на долни крайници или  други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. За децата до

18-годишна възраст експлоатационният срок е 3 години.

В  случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
13.1 Комбиниран стол за тоалет и баня брой 200.00 лв.
13.2 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер на целевата помощ до изтичане на експлоатационния срок
13.3 Комплект гуми и лагери По фактура

 

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
14. Специализирани

помощни средства

и принадлежности:

а) антидекубитална възглавница и/или дюшек При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни. Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК. Три години
б) масички за ин- валидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички Наличие на инвалидна количка.   Частична/пълна парализа на долни крайници или др. увреждания, при които самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод. Пет години Щипки за захващане на предмети от разстояние, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, които не използват инвалидна количка.
в) приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и/или долни крайници Увреждания на горни и/или долни крайници, които налагат приспосо­бяване на органи­те за управление на автомобил. Медицинско удостоверение за водач на МПС. Експлоатационният срок на автомо­била, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоата­ционния срок). Приспособленията за управление на лек автомобил, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, което не позволява използването на стандартен автомобил. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
14.1 Антидекубитална възглавница брой 43.00 лв.
14.2 Антидекубитален дюшек брой 120.00 лв.
14.3 Антидекубитален дюшек – с помпа и въздушни камери брой 220.00 лв.
14.4 Масичка за инвалидна количка брой 48.00 лв.
14.5 Щипки за захващане от разстояние брой 12.00 лв.
14.6 Стеснители за инвалидни колички брой 12.00 лв.
14.7 Приспособления на лек автомобил за инвалиди с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено брой До 1440.00 лв.

 

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
15. Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания Увреждания на долни и горни крайници до степен на квадрипареза, при което самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно. Противопоказания са наличието на тежки контрактури на горни и долни крайници, луксация и сублуксация на тазобедрените стави. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години с право на един ремонт по спецификация Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
16.1 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания брой 850.00 лв.

 

Обратно към „Информация“