Начало | За Нас | Контакти

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Ред за отпускане на помощ за поръчка за изработка на протези за крайници

Обратно към „Информация“

 1. Лице с увреждане / ампутиран крайник или друго увреждане / трябва да се яви на преглед в специализирана ортопедо-травматологична лекарска комисия /ЛКК/, като предостави от личния си лекар направление №3, код 13 за преглед и консултация с лекар-ортопед.
 2. Пациентът получава медицински протокол от ЛКК за необходимото му медицинско изделие /МИ/ или помощно средство /ПС/, съобразно заболяването му.
 3. С копие от медицинския протокол от ЛКК пациентът отива във фирма, производител / търговец на МИ/ПС.
 4. Съобразно предписанието в медицинския протокол от ЛКК на пациента се издава „Възлагане на поръчка” и проформа-фактура с описание и цена на всички необходими МИ и / или ПС, съгл. заповед РД 01/319 от 02.04.2008 г. на МТСП за пределните размери/ лимити на медицинските изделия.
 5. С проформа-фактурата и копие от медицинския протокол от ЛКК пациентът подава молба-декларация по образец в „Дирекция социално подпомагане” /ДСП/ по местоживеене за отпускане на целева помощ за покупка или ремонт на МИ / ПС.
 6. До 10 дни от подаване на молбата-декларация лицето с увреждане получава от съответното ДСП по местоживеене заповед за отпускане за изработване /закупуване/ на МИ / ПС, описано в медицинския протокол от ЛКК.
 7. Целевата помощ за покупка или ремонт на МИ/ПС се отпуска на лицето с увреждане най-късно до един месец от датата на получаване на заповедта от пациента.
 8. Лицето с увреждане заплаща в брой /или превежда по банков път целевата помощ за покупка или ремонт на МИ/ПС на фирмата, издала проформа-фактурата. Издават се фактура и фискална касова бележка/платежно нареждане за постъпилото плащане на пациента.
 9. Пуска се поръчка за изработване или ремонт на МИ/ПС; взима се мярка на пациента за изработване на заплатеното МИ/ПС; издава се писмо за пътни разходи, ако пациентът има право.
 10. Лицето с увреждане се явява за проба на поръчаното МИ след обаждане.
 11. При предаване на готовото изделие на лицето с увреждане се издават:
 • приемно-предавателен протокол
 • гаранционна карта с описани сервизни бази на фирмата-производител
 • инструкция за употреба
 • декларация за съответствие
 • декларация за обучение в ползване на изработеното МИ
 • писмо за пътни разходи, ако има право
 • фактура и фискална касова бележка / платежно нареждане – издадени по-рано при заплащането на МИ.

12.Пациентът предоставя в ДСП по местоживеене следните документи:

 • фактура и фискална касова бележка/платежно нареждане
 • приемно-предавателен протокол

с което удостоверява, че отпуснатата му целева помощ е разходвана по предназначение.

Обратно към „Информация“