Начало | За Нас | Контакти

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ

Обратно към „Информация“

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ

 

по

ред

Видове

помощни

средства,

приспособления,

съоръжения и

медицински

изделия

Медицински

условия за

отпускане

 

Необходими

документи

 

Експлоатационен

срок

 

Забележка

 

 

1 2 3 4 5 6
 

1.

 

Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство, изработени  по поръчка:

 

 

Пълна (частична) липса на долен (горен) крайник

 

По преценка на ортопедо-травматологична ЛКК експлоатационните срокове могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от ортопед и от регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите.

 

а) първа постоянна протеза 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

 

2. Писмено задание на квалифициран медицин­ски специалист или на лице с подходяща про­фесионална квалифи­кация, с което се опре­делят специфичните проектни характеристики на изделието и предназ­начението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговор­ност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

 

Една година с право на три ремонта (подмяна на приемната гилза) Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
б) постоянна модулна протеза 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия

 

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.
Две години за работещите (учащите)  с право на два ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
2. Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка По медицински индикации:

1. При тежки състояния на опорно-двига­телния апарат, изискващи фик­сиране или фик­сиране с динамич­но раздвижване на кости и  стави, най-често при: вродени аномалии, сколиоза, туберкулоза, остеомиелит, посттравматична нестабилност при увреда на лигаменти, при псевдоартроза, фрактура на прешлени, тежка остеопороза.

2. Полиомиелит и/или детска церебрална парализа.

1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.
Две години за работещите (учащите) с право на два ремонта.  Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
3.

 

 

Ортопедични обувки и приспо­собления за корекция, изработени  по поръчка:
а) ортопедични обувки, изработени по поръчка Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение и диабетици на перорално лечение   с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.

 

1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст. Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

Нуждаещите се лица

имат право  на ортопедични обувки, изработени  по поръчка, или на индивидуални коригиращи  приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

б) апаратобувки, изработени  по поръчка При липса на

части на ходилото

1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

 

Един чифт на 6 месеца с право на  един ремонт (два  чифта  за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст.

Един чифт с право на  един ремонт за една година (два  чифта с право на два ремонта за две години) за останалите лица.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

Нуждаещите се лица

имат право  на апаратобувки, изработени  по поръчка, или на индивидуални коригиращи  приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

в) индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени  по поръчка

 

По медицински индикации при  тежко плоскостъпие със спадане на двата свода, документирано с рентгенографии и плантограми, и/или диабетно стъпало.

 

1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия

 

Един чифт на три месеца (четири чифта за една година) за деца до 18-годишна възраст. Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица. Нуждаещите се лица имат право на индивидуални коригиращи  приспособления и стелки, изработени по поръчка, или на ортопедични обувки, изработени  по поръчка, но не и на двете едновременно.
4.

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежности

за ползване на

протези:

 

 

 

 

 

Наличие на

протеза

 

 

 

 

 

 

Медицински

протокол от

специализирана

ортопедо-

травматологична

ЛКК или експертно

решение на

ТЕЛК/НЕЛК

а) два броя протез-

ни рула

Една година

 

б) дванадесет броя

протезни чорапи

Една година

 

в) шест броя про-

тективни чорапи

Една година

 

г) три козметични

ръкавици за проте-

зи за горен крайник

Една година

 

д) една акумула-

торна батерия за

протеза за горен

крайник с елект-

ронно устройство

Една година

 

е) един чифт обувки за протези Една година Нуждаещите се лица имат право на обувки за протеза или на ортопедични обувки, изработени  по поръчка, но не и на двата вида едновременно.

 

5. Слухови апарати с

индивидуална

отливка към тях:

а) цифрови слухови апарати По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dB за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок)
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път По медицински индикации. Намаление на слуха над 40dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Шест години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

в) очила по костен път По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Шест години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти По медицински индикации. Намаление на слуха над 40dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Три години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти По медицински индикации. Намаление на слуха над 40dВ двустранно. Медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или  експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Три години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

 

 

 

По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dВ двустранно. Медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Пет години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

ж)  програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на  лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране като деца, учащи и студенти По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dВ двустранно. Медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Пет години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),   експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

з) 20 броя батерии за слухов апарат

 

Една година
6. Говорен апарат По медицински индикации.  Състояния след тотална ларингектомия. Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Пет години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е установена с констативен протокол със спецификация, издаден от съответния търговец. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

7. Заместващи и козметични средства:
 

 

 

 

 

 

 

 

а) очни протези

 

 

 

 

При енуклеирани

очи, вродена

липса на око или

тежко увредено

око без функция.

 

 

Медицински

протокол от

специализирана

ЛКК по очни

болести

или експертно

решение на

ТЕЛК/НЕЛК.

Пет години

 

 

 

 

 

 

 

б) гръдна епитеза –   първична По медицински индикации.  При ампутация на млечна жлеза. Медицински протокол от  хирургична или онкологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Една година Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на протезата, потвърдена с протокол на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).

 

в) гръдна епитеза – постоянна По медицински индикации. При ампутация на млечна жлеза. Медицински протокол от хирургична или онкологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Три години Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на протезата, потвърдена с експертно решение на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).

 

г) протези за нос и уши По медицински индикации.  Частична или пълна, вродена или придобита липса на орган. Медицински протокол от специализирана ЛКК –  онкологична или за УНГБ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Пет години
8. Перука – един брой По медицински индикации.  При временна или постоянна алопеция в резултат на заболяване или травма. Медицински протокол от специализирана ЛКК –  онкологична или  хирургична, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Една година В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) или от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  хирургия.

 

9. Очила:
а) обикновени или тъмни Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра. Медицински про­токол от специали­зирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК Пет години Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок по медицински показания с медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатацията).

 

б) бинокулярни, бифокални, спе- циални оптични средства (телеско- пични, лупи, екран и бинокловидни) Отпускат се, ако увреждането е в резултат на тру- дова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане,  усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра. Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Пет години Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок по медицински показания с медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатацията).

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорещ термо-

метър за телесна

температура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпускат се на

самотни лица с

намалена работоспособност над 90 на сто по повод увреждане

на зрението и на

семейства, в

които и двамата

членове са лица

с намалена рабо­тоспособност

над 90 на сто по повод увреждане на зрението.

 

Решение на ТЕЛК/

НЕЛК, удостове­ряващо намалена

работоспособност

над 90 на сто.

Декларация за

семейното положение от правоимащото лице.

 

 

 

 

 

Седем години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подменят се преди

изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация).

 

 

11. Патерици, бастуни, ходилки и прохо­дилки. Бели и сен­зорни бастуни за слепи лица По медицински индикации, удо­стоверяващи постоянната нужда от тях. При зрителна острота за двете очи под 0,04 след корекция. При увреда на долни крайници, при която самостоятелното придвижване е затруднено.

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години В медицинския протокол на специализираната ЛКК по профила на заболяването, в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се посочва препоръчителен срок за необходимостта от помощното средство, ако се прецени, че този срок е по-кратък от предвидения експлоатационен срок
12.

 

Инвалидни

колички:

а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

 

 

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно

 

 

 

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. Не се отпуска едно- временно с инвалидните колички по букви „б“, „в“ и „г“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

б) акумулаторни колички Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а”, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години. Не се отпуска едно- временно с инвалидните колички по букви „а“, „в“ и „г“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

в)  детска рингова инвалидна количка (отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на  инвалидната количка по
буква „а“) 
Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при  които самостоятелното придвижване е невъзможно.

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

 

 

Не се отпуска едно-

временно с  изброените в колона 2 инвалидни колички по букви „а“, „б“ и „г“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

г) детски инвалидни колички

(отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на  инвалидната количка по
буква „а“)

 

Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „в”.

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви „а“, „б“ и „в“.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

13. Комбиниран стол  за тоалет и баня Частична (пълна) парализа на долни крайници или  други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. За децата до

18-годишна възраст експлоатационният срок е 3 години.

В  случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
14. Специализирани

помощни средства

и принадлежности:

а) антидекубитална възглавница и/или дюшек При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни. Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК. Три години
б) масички за ин- валидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички Наличие на инвалидна количка.   Частична/пълна парализа на долни крайници или др. увреждания, при които самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод. Пет години Щипки за захващане на предмети от разстояние, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, които не използват инвалидна количка.
в) приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и/или долни крайници Увреждания на горни и/или долни крайници, които налагат приспосо­бяване на органи­те за управление на автомобил. Медицинско удостоверение за водач на МПС. Експлоатационният срок на автомо­била, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоата­ционния срок).

 

Приспособленията за управление на лек автомобил, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, което не позволява използването на стандартен автомобил. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
15. Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания Увреждания на долни и горни крайници до степен на квадрипареза, при което самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно. Противопоказания са наличието на тежки контрактури на горни и долни крайници, луксация и сублуксация на тазобедрените стави. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,  разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Три години с право на един ремонт по спецификация Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.


Обратно към „Информация“